Skip to content

Pirkimo sąlygos

Užsakomų automobilių dalių, eksploatacinių medžiagų ir aksesuarų pirkimo pardavimo sutarties sąlygos.

1. Sąvokos
1.1. Vykdytojas – UAB „Gintis”, kurios įmonės kodas 303224800, buveinės adresas Ozo g. 22-33, LT-07151 Vilnius, Lietuva
1.2. Užsakovas – užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių.
1.3. Prekės – užsakyme nurodytos transporto dalys bei aksesuarai.
1.4. Prekių pavadinimas – žodžių (raidžių) kombinacija, žyminti Prekių rūšį.
1.5. Gamintojas – originalių dalių, aksesuarų tiekėjas.
1.6. Užsakymas – Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas, išsiunčiamas Vykdytojui.
1.7. Užsakymo patvirtinimas – Vykdytojo elektroninis laiškas, išsiųstas Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo patvirtinimas Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas.
1.8. Prekių pateikimo terminas – laikas, per kurį Užsakovas privalo atsiimti Prekes, lygus 1 mėnesiui nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių atsiuntimą gavimo momento.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas
2.1. Vykdytojas įsipareigoja šioje sutartyje nustatytu terminu perduoti Prekes Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja ją priimti ir sumokėti Užsakyme nurodytą pinigų sumą.
2.2. Ši sutartis taikoma, nepriklausomai nuo to, pagal kieno rekomendacijas Užsakovas užsako Prekes, ir nepriklausomai nuo to, kas ir į kokį automobilį šias Prekes montuos.
2.3. Ši sutartis nekeičia ir nenaikina kitų Užsakovo ir Vykdytojo sudarytų sutarčių, jeigu šalys raštu nesusitarė kitaip.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma Užsakovui užpildant ir išsiunčiant Užsakymą Vykdytojo tinklapyje. Išsiuntus Užsakymą, jame nurodytų duomenų keisti negalima. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas patvirtinamas automatiškai, į Užsakovo nurodytą elektroninį paštą, išsiunčiant pranešimą su Užsakymo patvirtinimu.
3.2. Jeigu Užsakymą pildantis asmuo veikia kito asmens vardu, tai šio asmens Užsakymo išsiuntimas reiškia jo patvirtinimą, jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi įgaliotas spręsti apie pirkimo apimtį ir kainą, sudaryti šią sutartį, atsiimti Prekes.

4. Prekių pristatymo terminas
4.1. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Prekes Užsakovui per puslapyje nurodytą terminą.
4.2. Jeigu Vykdytojas nepateikė prekių per nurodytą terminą, Užsakovas gali atšaukti užsakymą. Jei prekių pristatymo terminas pailgėja (prekių prisatytmo terminas negali būti ilgesnis nei 30 dienų), tai turi būti suderinta su Užsakovu, Užsakovui nesutikus, jis gali vienašališkai nutraukti sutartį.

5. Prekių priėmimas ir perdavimas
5.1. Prekės pristatomos Užsakovui per kurjerį arba Vykdytojo buveinėje. Prekių pristatymo būdą pasirenka Užsakovas pildydamas Užsakymą.
5.2. Atsiimant Prekes Vykdytojo buveinėje, jeigu Vykdytojas atskiru susitarimu neįsipareigojo Prekių įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Prekes Užsakovas privalo atsiimti iš Vykdytojo per tris darbo dienas nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių atsiuntimą gavimo momento. Jeigu dėl objektyvių priežasčių to padaryti negali tai artimiausiu pagal galimybes metu, tačiau ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną. Jeigu Užsakovas negavo Vykdytojo pranešimo, tokiu atveju jis Prekes atsiimti privalo ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną.
5.3. Pristatant Prekes per kurjerį, Vykdytojas žodiniu ar raštišku pranešimu informuoja Užsakovą apie Prekių atsiuntimą ir suderina dieną, kada Prekės gali būti pristatytos per kurjerį Užsakovo nurodytu adresu. Jei užsakytos Prekės yra didelių išmatavimų ar svorio Vykdytojas turi teisę keisti pristatymo kainą suderindamas ją su Užsakovu. Jeigu suderintą dieną kurjeris nurodytu Užsakovo adresu neranda Užsakymą patvirtinusio asmens, užsakytos Prekės grąžinamos Vykdytojui, ir Užsakovas gali jas atsiimti Vykdytojo buveinėje ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną ir privalo sumokėti Vykdytojo patirtą žalą dėl kurjerio Prekių grąžinimo Vykdytojui.
5.4. Prekės perduodamos Užsakyme nurodytam asmeniui pateikus šiuos dokumentus: fiziniam asmeniui: (a) užsakymo patvirtinimą; (b) notaro patvirtintą įgaliojimą (jeigu Prekes atsiima ne Užsakyme nurodytas asmuo), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; juridinio asmens atstovas pateikia: (a) užsakymo patvirtinimą, (b) įgaliojimą (juridinio asmens vadovas – dokumentą, patvirtinantį vadovo paskyrimą), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.5. Jeigu Užsakovas laiku neatsiima Prekių, jis privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą dieną po 1 EUR delspinigių. 
5.6. Jeigu pagal Užsakovo ir Vykdytojo atskirą susitarimą Vykdytojas privalo Prekes įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Vykdytojas prieš montuodamas Prekes neprivalo jų perduoti ar parodyti Užsakovui. Šiuo atveju Vykdytojas turi teisę Prekes išpakuoti ir įmontuoti į automobilį, jeigu reikia išardyti Prekes, taip pat atlikti reikiamą Prekių veikimo išbandymą. Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo jam perduoti Prekių pakuotę bei jose buvusias instrukcijas-aprašymus.
5.7. Prekės pereina Užsakovo nuosavybėn atitinkamai nuo Prekių perdavimo momento arba automobilio, į kurį Prekės buvo įmontuotos, grąžinimo momento, įforminant tai sąskaita faktūra.

6. Garantijos ir pretenzijų sprendimas
6.1. Prekėms, kurių Vykdytojas neįsipareigojo įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, Vykdytojas suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantiją. Pretenzijas dėl akivaizdžių išoriškai nustatomų trūkumų Užsakovas turi teisę pareikšti per 24 valandas nuo Prekių gavimo momento.
6.2. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima tų gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės (pvz.: dėl netinkamos automobilio eksploatacijos ir avarijų; dėl nekokybiškų Prekių montavimo darbų, kai Prekes montavo ne Vykdytojas; ir pan.); b) neoriginalios ar/ir nenaujos Prekės, kurias Vykdytojas pateikė Užsakovo sutikimu; c) kitų atskirų, šalių pasirašytame Užsakyme aptartų atvejų.
6.3. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už Prekes, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektu (pvz.: padangos, stiklas, stabdžių kaladėlės ir pan.) ir dėl intensyvaus naudojimo visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.
6.4. Sprendžiant pagrįstas Užsakovo pretenzijas dėl Prekių kokybės, pirmiausia Vykdytojas turi teisę per šalių suderintą laikotarpį pakeisti Prekes analogiškomis kokybiškomis dalimis arba ištaisyti trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis.
6.5. Užsakovas per 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo prekių gavimo dienos gali nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų (išskyrus Prekės siuntimo atgal pardavėjui išlaidas, jeigu nesusitarta kitaip) atsisakyti sudarytos sutarties. Užsakovas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Vykdytojui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Vykdytojui arba kitam jo įgaliotam asmeniui susitartu būdu. Grąžinus Prekes, nustatytu būdu Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties atsisakymo grąžina Užsakovui visas jo sumokėtas sumas arba netinkamos Prekės gali būti pakeičiamos tinkamomis (padengiant kainų skirtumą). Užsakovui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Vykdytojas. Grąžinti galima tik nenaudotas ir neišteptas Prekes originaliose nesugadintose pakuotėse. Grąžinant Prekes būtina pateikti pirkimo dokumentą (perkant gautą sąskaitą). 

7. Kaina ir atsiskaitymo tvarka
7.1. Prekių kaina nurodyta Vykdytojo tinklapyje.
7.2. Užsakovas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Užsakovo naudojama elektroninės bankininkystės sistema
7.2.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Užsakovas perveda pinigus į Vykdytojo banko sąskaitą Nr. LT747044060007942193, esančią AB banke “SEB ”. Mokėjimo paskirtyje Užsakovas privalo nurodyti Užsakymo numerį;
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1.-7.2.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Užsakovas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais tik gavus apmokėjimą už Prekes pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.
7.4. Atsiskaitydamas 7.2.4. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Užsakovas įsipareigoja sumokėti per 3 (tris) dienas nuo patvirtinimo apie sutarties sudarymą gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą neapmoka, Vykdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Užsakovui anuliuoti jo Užsakymą.
7.5. Jeigu tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra sudaryta atitinkama ilgalaikė sutartis, tai atsiskaitoma pagal tos sutarties sąlygas.

8. Privatumo politika
8.1. Vykdytojas užtikrina Užsakovo privatumą ir tinkamą asmens duomenų apsaugą (įskaitant duomenų subjektų teises), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą. 
8.2. Užsakovas patvirtina, yra susipažinęs su el. parduotuvės privatumo politika ir yra informuotas kaip Vykdytojas tvarko Užsakovo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai pateikiamus asmens duomenis jam lankantis Vykdytojo el. parduotuvėje ir (ar) pateikiant Prekių užsakymus.

9. Sutarties nutraukimas 
9.1. Vykdytojas turi teisę nutraukti šią sutartį ar atsisakyti pateikti Prekes, jeigu pasirodo, jog šių Prekių reikiamu laiku arba visiškai negali pateikti Gamintojas. Šiuo atveju Vykdytojas privalo grąžinti Užsakovui sumokėtą Prekių kainą, tačiau už Prekių nepateikimą neatsako.
9.2. Ši sutartis gali būti keičiama ar pildoma šalių raštišku susitarimu.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Originalioms automobilių dalims suteikiama 2 metų garantija.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į kelis svarbius dalykus: 

 • Garantija suteikiama tik originalioms naujoms dalims;
 • Pretenzijas dėl dalies naudojimosi metu išaiškėjusių trūkumų galima pareikšti jos garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo dalies perdavimo užsakovui dienos.
 • Garantija negalioja, jei defektai yra atsiradę ne dėl pardavėjo ar gamintojo kaltės. Pavyzdžiui: dėl netinkamo naudojimo, avarijos, montavimo nesilaikant gamintojo nustatytų reikalavimų, chemijos poveikio ir pan. priežasčių.
 • Periodinių automobilio aptarnavimų metu keičiamoms dalims, tokioms kaip filtrai ir uždegimo žvakės, garantija nėra taikoma, išskyrus tuos atvejus, kai defektas atsiranda anksčiau, nei šias dalis reikia keisti sekančio periodinio aptarnavimo metu ir jei defektas atsirado dėl gamintojo kaltės.
 • Garantija daliai ir montavimo darbams suteikiama tik jei užsakyta dalis sumontuojama UAB „Gintis“ autoservise. 

GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

BENDROS NUOSTATOS

 • Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punktu. ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniais 
 • Užsakovas per 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo prekių gavimo dienos gali nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų (išskyrus Prekės siuntimo atgal pardavėjui išlaidas, jeigu nesusitarta kitaip) atsisakyti sudarytos sutarties.
 • Atskirais atvejais , kada užsakoma išskirtinė ar specifinė dalis, klientas prieš užsakymo apmokėjimą yra informuojamas apie prekės grąžinimo galimybę, jei tiekėjas to nenumato ir užsakoma prekė yra negražintina, ar taikomos specifinės gražinimo sąlygos. 
 • Užsakovas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Vykdytojui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Vykdytojui arba kitam jo įgaliotam asmeniui susitartu būdu.
 • Grąžinus Prekes, nustatytu būdu Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties atsisakymo grąžina Užsakovui visas jo sumokėtas sumas arba netinkamos Prekės gali būti pakeičiamos tinkamomis (padengiant kainų skirtumą).
 • Užsakovui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Vykdytojas.
 • Grąžinti galima tik nenaudotas ir neišteptas Prekes originaliose nesugadintose pakuotėse. Grąžinant Prekes būtina pateikti pirkimo dokumentą (perkant gautą sąskaitą). 

UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

Jeigu užsakytos prekės dar nėra išsiųstos, el.paštu uabgintisdalys@gmail.com atsiųskite užpildytą formą „Prašymas atšaukti užsakymą”. Mes nedelsiant atšauksime užsakymą ir grąžinsime sumokėtus pinigus. 

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jei pageidaujate grąžinti įsigytas prekes, galite padaryti tai per 14 dienų nuo prekių pristatymo jums dienos. Atkreipkite dėmesį, kad:

 • Grąžinti galima tik nenaudotas ir neišteptas prekes jų originaliose nesugadintose pakuotėse ir su originaliu nepažeistu ženklinimu. Originalios pakuotės atidarymas, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, nelaikomas jos sugadinimu.
 • Kai kuriais, individualiais atvejais, tiekėjas/gamintojas nurodo, kad dalis yra negražinama, tokiu atveju PREKIŲ GRĄŽINIMO SYLYGOS negalioja. 
 • Kartu su grąžinamom prekėm būtina pateikti prekių pirkimą parvirtinantį dokumentą (perkant gautą sąskaitą).
 • Grąžinus kokybišką prekę Jūsų pasirinkimu grąžinsime visą už prekę sumokėtą sumą arba netinkamą prekę pakeisime kita (padengiant kainų skirtumą jei toks yra).
 •  Kokybiškų grąžinamų ar keičiamų prekių siuntimo kaštus padengia Pirkėjas.
 • Jeigu pristatėme Jums ne tą prekę, apmokėsime jos grąžinimo ir naujos prekės siuntimo kaštus.

NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ IR PREKIŲ SU DEFEKTAIS GRĄŽINIMAS

Jeigu gavote prekę su defektais prašome kuo greičiau el.paštu uabgintisdalys@gmail.com pateikti šiuos dokumentus:

 • nekokybiškos prekės nuotraukas, kuriose matomi defektai;
 • jei prekę pristatė kurjeris – originalios pakuotės nuotraukas (vienoje iš nuotraukų turi matytis prekės numeris);
 • siuntos pakuotės nuotraukas (vienoje iš nuotraukų turi matytis siuntos numeris);
 • pirkimą patvirtinantį dokumentą (perkant gautą sąskaitą)

Primename, kad Pretenzijas dėl akivaizdžių išoriškai nustatomų trūkumų Užsakovas turi teisę pareikšti per 24 valandas nuo Prekių gavimo momento

Patvirtinus grąžinimą, Jums bus išsiųstas grąžinimo lipdukas. Į siuntos pakuotę/dėžę kartu su grąžinama preke įdėkite užpildytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti prekę”.   Ant siuntos pakuotės/dėžės užklijuokite grąžinimo lipduką.

Gavę grąžinamas prekes jūsų pasirinkimu grąžinsime visą už prekę sumokėtą sumą arba nekokybišką prekę pakeisime kokybiška. Mes padengsime prekės grąžinimo ir naujos prekės siuntimo išlaidas.

Visoms prekėms suteikiama 24 mėnesiu kokybės garantija. Jei manote, kad prekė kurią gavote yra nekokybiška prašome susiekti mūsų puslapyje nurodytais kontaktais.

SVARBU:

 • Jei detalė buvo sumontuota autorizuotame Gamintojo servise, būtina pateikti detalės pirkimo dokumentą (perkant gautą sąskaitą); 
 • Jei detalė buvo sumontuota ne autorizuotose dirbtuvėse, būtina pateikti detalės pirkimo dokumentą (perkant gautą sąskaitą). Pretenzijos pagrįstumo įvertinimui prašome pateikti detalės montavimą patvirtinantį dokumentą (dirbtuvių sąskaitą), kuriame turi būti nurodyta montavimo data, automobilio kėbulo numeris bei jo rida.

GINČAI IR SKUNDAI

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).